Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Par Excellence S.C., ul. Jana Kazimierza 18a/U1 71-620 Szczecin, Polska oraz Agentur für Arbeit Greifswald Löcknitzer Str. 10, D-17309 Pasewalk, Niemcy.
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych?

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować się z nami za pomocą adresu par-excellence@par-excellence.pl.

 

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wysłania zgłoszenia do programu lub kontaktu (mailowego, telefonicznego, osobistego) ws. programu.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie ze względu na proces rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości programu edukacyjnego „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”.
Osoby trzecie nie będą miały dostępu do Twoich danych i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do procesu rekrutacji i realizacji programu edukacyjnego „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” – maksymalnie do 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia.

Po zakończeniu tego okresu, w celu ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości programu przetwarzać będziemy jedynie Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres mailowy, telefon – jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia zakończenia programu.

 

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

Jako administrator, powierzamy przetwarzanie danych osobowych firmie: home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 (w celu przechowywania danych osobowych na serwerze).

 

 1. Jakie prawa przysługują Ci w zakresie przetwarzania Twoich danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

 1. Kiedy możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

 1. Kiedy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 1. Co zrobić, gdy dowiesz się o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych?

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z następującymi literami tego artykułu:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podczas składania

zamówienia, zapisywania się na newsletter bądź subskrypcji artykułów z bloga);

 1. b) art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie (odpowiedź na pytanie dotyczące programu);

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Musisz wiedzieć, że Twoje dane osobowe są niezbędne, abyśmy mogli rozpocząć i realizować działania związane z programem „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”.

W tym celu potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

Twojego imienia i nazwiska, imion rodziców, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.