Prawa i obowiązki pracodawcy i ucznia – Ausbildung w Niemczech

Rozpoczęcie nauki zawodu w Niemczech (Ausbildung) wiąże się z poznaniem (i przestrzeganiem!) praw i obowiązków – zarówno przez ucznia jak i pracodawcę. Zobaczcie o czym należy pamiętać rozpoczynając kształcenie dualne w Niemczech.

Pracodawca / zakład pracy

Uczeń / Azubi


Obowiązek szkolenia:

Pracodawca według wcześniej ustalonego planu szkoleń ma obowiązek przekazać uczniowi wiedzę z danej dziedziny, rozwijać jego umiejętności i doświadczenia niezbędne do osiągnięcia celu kształcenia.

Obowiązek nauki:

Uczeń zobowiązany jest do systematycznego zdobywania umiejętności, wiedzy i doświadczeń koniecznych do osiągnięcia celu kształcenia.

 

Zwolnienie z obowiązku pracy podczas kształcenia teoretycznego:

Pracodawca na czas zajęć teoretycznych zwalnia ucznia z obowiązku pracy.

 

Uczęszczanie do szkoły:

Uczeń zobowiązuje się regularnie uczęszczać do szkoły, brać aktywny udział w zajęciach i starać się opanować przekazywany materiał nauczania.

 

Zwolnienie z obowiązku pracy podczas egzaminów:

Pracodawca zobowiązany jest w terminie zgłosić uczestnictwo ucznia w egzaminach półmetkowych (po pierwszych 12 – 18 miesiącach), końcowych lub poprawkowych i zwalnia go w tym czasie z obowiązku pracy.

 

Przystąpienie do egzaminów:

Uczeń ma obowiązek podejść do wyznaczonych planem kształcenia egzaminów w połowie kształcenia i do egzaminów końcowych.

 

Trenerzy z uprawnieniami do kształcenia zawodowego:

Pracodawca wyznacza każdemu uczniowi trenera, czyli pracownika odpowiedzialnego za kształcenie w zakładzie pracy.

 

Nauka zgodnie ze wskazówkami trenera:

Uczeń zobowiązuje się przestrzegać wskazówek osoby uprawnionej do kształcenia.

 

Obowiązek nadzoru:

Pracodawca ma obowiązek nadzoru nad niepełnoletnimi uczniami podczas pracy w zakładzie pracy.

 

Przestrzeganie regulaminu:

Uczeń przestrzega aktualnych przepisów objętych regulaminem.

 

Kontrola dziennika kształcenia:

Pracodawca bezpłatnie dostarcza materiały do dziennika, regularnie kontroluje jego pisemną formę i potwierdza zgodność z regulaminem poprzez podpis osoby uprawnionej do kształcenia.

 

Prowadzenie dziennika:

Uczeń ma obowiązek codziennie i zgodnie z przepisami prowadzić dziennik i regularnie przedkładać go do podpisu.

 

Zapewnienie środków kształcenia:

Pracodawca zapewnia uczniowi bezpłatne korzystanie z materiałów kształcenia koniecznych do nauki zawodu i zdania egzaminów, nawet po wygaśnięciu regularnej umowy o naukę.

 

Staranne korzystanie z materiałów kształcenia:

Uczeń staranie obchodzi się z powierzonymi mu materiałami i wyposażeniem zakładu kształcenia.