Słownik pojęć związanych z duale Ausbildung

Poniżej znajdziesz najważniejsze zwroty i pojęcia dotyczące duale Ausbildung, czyli kształcenia dualnego w Niemczech. 

 

 

 

 • Abschlussprüfung – Egzamin kończący program “duale Ausbildung”, składający się z części teoretycznej i praktycznej.


  absolwent duale Ausbildung – Uczestnik programu “duale Ausbildung”, który ukończył cały proces szkolenia i zdobył zawodowe kwalifikacje.


  Ausbildungsberuf – Zawód, dla którego oferowany jest program kształcenia dualnego.


  Ausbildungsbetrieb – Firma, w której odbywa się praktyczna część kształcenia dualnego; miejsce, gdzie uczniowie rozwijają umiejętności zawodowe.


  Ausbildungsdauer – Czas trwania programu kształcenia dualnego, zazwyczaj trwający 3 lata.


  Ausbildungskoordinator – Osoba odpowiedzialna za koordynację programu kształcenia dualnego w firmie.


  Ausbildungsordnung – Oficjalny dokument opisujący strukturę i zakres kształcenia dualnego dla konkretnego zawodu.


  Ausbildungsvertrag – Umowa o kształcenie dualne, zawierana pomiędzy uczniem a firmą, regulująca zobowiązania stron w trakcie programu.

   

  Ärztekammer –  instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie i ocenę programów kształcenia dualnego oraz przeprowadzanie egzaminów końcowych zawodów medycznych

   

  Azubi/Azubine – uczeń/uczennice duale Ausbildung (skrót od Auszubildende(r) )

   

 • Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) – Zasiłek / dodatek uczniowski z niemieckiego Urzędu Pracy dla osób na duale Ausbildung, które nie mają jeszcze zdobytego zawodu lub studiów w Polsce. Celem tego świadczenia jest wspieranie ucznia (stażysty/praktykanta), który uczy się poza miejscem zamieszkania rodziców i musi się sam utrzymać.

  Berufsausbildungsvertrag – zobacz: Umowa duale Ausbildung

  Berufsschule – Szkoła zawodowa, w której uczestnicy duale Ausbildung zdobywają teoretyczne podstawy związane z ich wybranym zawodem. Więcej o tym, jak wygląda edukacja w Niemczech przeczytasz tu

  Betriebliche Ausbildung – Aspekt kształcenia dualnego skupiający się na praktycznym szkoleniu w zakładzie pracy.


  Bewerbungsmappe – Komplet dokumentów rekrutacyjnych (na duale Ausbildung lub do pracy w Niemczech) w specjalnej teczce.
  Zawiera m.in. Deckblatt (strona tytułowa z Twoim zdjęciem), CV, list motywacyjny. Mile widziane jest też świadectwo praktyk, kopie dyplomów, certyfikatów i inne dokumenty potwierdzające kompetencje. Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście w języku niemieckim. Więcej o tym jak wygląda samodzielne zgłoszenie się na duale Ausbildung przeczytasz tu

  W programie „Główka pracuje” Bewerbunsmappe nie jest wymagana. Zgłoszenie powinno zawierać CV, list motywacyjny, (może być w języku polskim), skan świadectwa z ostatniej klasy szkoły średniej + matura, formularz zgłoszeniowy. Szczegóły

  Blockunterricht – zobacz: Blokowe zajęcia

  blokowe zajęcia – Sposób nauki na duale Ausbildung, polegający na tym, że kilka tygodni „z rzędu” uczeń jest w szkole, a później kilka tygodni na praktykach w Zakładzie pracy